Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

obľúbené

hľadať

účet

0
Your cart is empty. Go to Shop

košík

Ochrana osobných údajov

1.   OSOBA, KTORÁ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJE A SPRACOVÁVA JE:

B&B FAMILY, s.r.o.,

so sídlom: Komenského 18C,

974 01 Banská Bystrica,

IČO: 46 881 158, DIČ: 2023625560, IČ DPH: SK2023625560

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa Vám mohla páčiť a riešiť Vaše potreby.

• Základné identifikačne údaje – meno, prípadne dátum narodenia, adresa bydliska
• Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa
• Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, zamestnaní
• Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny; na základe týchto údajov Vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby
• Informácie zo záznamov telefonických hovorov, alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ
• Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača; tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa, alebo pobočku

Uchovávame všetky údaje, ktoré potrebujeme na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi a klientmi. Tieto údaje sú v rozsahu celého mena, e-mailovej adresy a krajiny, až po rozsiahlejšie záznamy, ktoré zahŕňajú celé meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu domova a práce.

Ak si kúpite u nás produkt, uchovávame Vaše osobné údaje, ako napr. meno, adresu, e-mail, alebo IČO, prípadne identifikačné číslo DPH a všetky zvyšné údaje, ktoré potrebujeme na vystavenie správnej faktúry vo všetkých jurisdikciách, v ktorých pôsobíme.

Môžeme si uložiť Vašu dodaciu adresu pre dodanie produktu a fakturačnú adresu, ktorá sa môže použiť na overenie platieb kreditnou kartou, alebo iných spôsobov platby.

3. PREČO A Z AKÝCH ZDROJOV UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje, uvedené v predchádzajúcom bode, získavame priamo od Vás, cez našu webovú stránku www.psishop.sk. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z Obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

Vaše osobné údaje uchovávame predovšetkým na účel predaja tovaru a plnenia našich zmluvných záväzkov so svojimi zákazníkmi a klientmi. Osobné údaje sa uchovávajú, aby vám bolo možné posielať produkty, alebo napr. zľavy, novinky a informácie, prípadne bezplatné vzorky.

4. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

Náš tím má prístup k Vašim údajom, aby sme mohli splniť naše zmluvné dohody s našimi zákazníkmi a klientmi. Náš tím môže zahŕňať komunikačný a marketingový tím a našich administratívnych pracovníkov. Okrem toho si externe zadávaná práca na špecializovaných úlohách v oblasti IT a účtovníctva napríklad niekedy vyžaduje, aby sme konzultantom poskytli prístup k Vašim údajom kedykoľvek a kdekoľvek je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností voči úradným orgánom, alebo na rozvoj a zdokonalenie našich služieb. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Prehľad našich externých partnerov je nižšie:

Externe účtovníctvo spravuje: Santhea, s.r.o.

Web správa a web hosting: wooacademy, s. r. o.

Externý marketing: wooacademy, s. r. o.

Dopravcovia: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.  a Slovenská pošta a.s.

Internet provider: Slovak Telekom, a. s.

Údaje sa k nám dostávajú prevažne cez našu všeobecnú webovú stránku www.psishop.sk, alebo cez e-mail info@psishop.sk. Toto platí pre predaj produktov a služieb z našej webovej stránky. Vezmite prosím na vedomie, že: Spoločnosť B&B FAMILY, s.r.o. získa prístup iba k Vašim základným údajom, pri kúpe produktov z našej web stránky. Spoločnosť B&B FAMILY, s.r.o. nemá prístup k iným dátam fyzických osôb, okrem tých. ktoré sú zadané cez našu webovú stránku a pre právnické osoby nemáme bežne prístup k daňovému číslu, alebo číslu DPH, iba pokiaľ nerobíte nákup na svoju spoločnosť, v tom prípade sa jedná o povinné údaje potrebné na uzavretie zmluvného vzťahu pri kúpe tovaru z našej spoločnosti.

5. ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje nikdy nezdieľame s tretími stranami, okrem providerov služieb, ktorých potrebujeme na bežný chod našej spoločnosti, ako sme uviedli, externe tam patrí spracovanie účtovníctva, správa web stránky, internet a zazmluvnení dopravcovia.

Každá spoločnosť na území Slovenskej republiky je od 25.5.2018, podľa nariadenia Európskeho parlamentu, povinná dodržiavať dohodou o ochrane údajov, ktorú dodržiava aj naša spoločnosť.

6. AKO DLHO SA ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ?

Uložené údaje uchovávame takú dobu, počas ktorej máme vzťah s Vami, ako zákazníkom, klientom, alebo dotknutou osobou. Sme z právneho hľadiska povinní ich uchovávať na daňové účely. Maximálne však 10 rokov.

Pokiaľ nezrušíte odber, alebo nás nepožiadate o odstránenie Vašich informácií z nášho systému. Aby ste videli, ktoré osobné údaje napr. o Vás spravujeme, alebo ak potrebujete svoje osobné údaje opraviť, môžete nás o tieto dáta požiadať prostredníctvom emailu.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne 
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
 alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom.

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú, alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu.

Spracúvame vaše neaktuálne, alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý).

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť B&B FAMILY, s.r.o. má povinnosť, alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania.

Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely, alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov.

Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné, alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie.

Ak zistíte, alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života, alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
 a požiadajte nás o vysvetlenie, alebo odstránenie nevhodného stavu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

S Vaším podnetom, alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti B&B FAMILY, s.r.o.. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

* Pre ochranu osobných údajov si vyhradzujeme právo overiť Vašu totožnosť spätným telefonátom, e-mailom, alebo iným spôsobom, aby sme osobné údaje neposkytli inej osobe.

  • V prípade opakovanej, ale zjavne neopodstatnenej žiadosti si budeme účtovať administratívny poplatok na pokrytie našich nákladov.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 30 dní. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí, môžeme túto lehotu predĺžiť na 60 dní. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

8. SÚ ZÁKAZNÍCI POVINNÍ POSKYTOVAŤ SVOJE ÚDAJE?

Áno, ako zákazník alebo klient musíte poskytnúť údaje, ktoré potrebujeme, aby sme mohli splniť svoje zmluvné záväzky v rámci rôznych služieb, ktoré ponúkame. V závislosti od toho, čo od nás požadujete, Vás požiadame, aby ste poskytli informácie, ktoré môžu obsahovať Vaše celé meno, e-mailovú adresu a krajinu, alebo aj rozsiahlejšie podrobnosti, vrátane celého mena, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy doručenia tovaru.

9. SÚBORY COOKIE, PROFILOVANIE A AUTOMATIZÁCIA

Súbory COOKIE, profilácia a automatizácia sú spracované v samostatnej časti, kde presne vysvetľujeme, čo súbory COOKIE sú, ako sa používajú a ako sa im v prípade záujmu vyhnete, prípadne ako je vykonávaná profilácia a automatizácia.

10. KDE UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Na uchovávanie Vašich údajov s cieľom splniť svoje zmluvné záväzky voči zákazníkom a klientom používam viacero systémov. Vo všeobecnosti sú informácie uložené v cloudových službách a na počítačoch v krajine nášho sídla, na Slovensku a v Európskej únii.

11. AKO ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE?

Zamestnanci spoločnosti B&B FAMILY, s.r.o., dodávatelia a externé agentúry, s ktorými spolupracujeme, všetci podpísali NDA (Dohoda o nezverejnení informácií) a sprostredkovateľskú zmluvu o ochrane osobných údajov. Zároveň boli vyškolení v oblasti ochrany údajov. K uloženým osobným údajom môžu mať prístup iba používatelia cez chránené a zabezpečené vstupné miesta s povolením na prístup k informáciám.

 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE, NÁSTROJOV FIRMY GOOGLE A FACEBOOK, PROFILÁCIA A AUTOMATIZÁCIA.

Použitie súborov „Cookie“

„Cookie“ sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehľadávač. Súbory „Cookie“ môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastaveniaia prehľadávača ani nebudú ukladať. Väčšina prehľadávačov ukladá súbory „Cookie“ automaticky.

Spoločnosť B&B FAMILY, s.r.o., využíva súbory „Cookie“ pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je výlučne zabezpečenie stability systému a analýza webových stránok. Nejde o prípravu na spracovanie osobných údajov.

Portál psishop.sk môžete použiť aj bez súborov „Cookie“, ale v tomto prípade bude čiastočne obmedzená jeho funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehľadávači súbory „Cookie“ neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov „Cookie“ na počítač, zmeňte nastavenie prehľadávača. Návod nájdete v kapitole “Ako sa vyhnúť súborom cookie”.

Použitie nástrojov „Google Analytics“ a „Google Remarketing“

Na stránkach psishop.sk sa využívajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) služby grafickej inzercie, služba Analytics a Remarketing. U týchto služieb sa používajú „Cookies“. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z poverenia spoločnosti Macrosoft za účelom vyhodnotenia používania Portálu a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú uložené súbory Cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie Cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/).

Upozorňujeme vás ale, že v takom prípade nebudete môcť prípadne neobmedzene využívať všetky funkcie portálu psishop.sk. Službu Google Analytics pre grafickú inzerciu môžete inaktivovať a prispôsobiť reklamy v rámci Reklamnej siete Google pomocou nástroja Správca predvolieb reklám (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk).

Doplnky sociálnej siete Facebook

Na Portáli psishop.sk sa používa tlačidlo „Páči sa mi“ („doplnok“) z webových stránok facebook.com spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) a tlačidlo „+1“ služby Google Plus spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).  Ak na našej webovej prezentácii prejdete na webové stránky, ktoré obsahujú vyššie uvedené tlačidlo, nadviaže váš prehľadávač priame spojenie so serverom Facebook alebo Google. Informácie z doplnkov sa prenesú zo servera Facebook alebo Google priamo do vášho prehľadávača a ďalej na príslušnú webovú stránku. Na informácie, ktoré služby Facebook a Google prenášajú pomocou týchto doplnkov, nemáme žiadny vplyv.

Vstavané doplnky odosielajú na servery Facebook a Google informácie, ktoré vyvolala príslušná stránka našej webovej prezentácie. Ak ste prihlásení k týmto službám, môže vás poskytovateľ pri návšteve stránky prihlásiť k vášmu používateľskému kontu. Pri interakcii s doplnkom, napríklad pri stlačení tlačidla alebo zverejnení komentára, sa príslušná informácia odošle priamo z vášho prehľadávača na server Facebook alebo Google, kde sa uloží. Ak nie ste členom siete Facebook alebo Google, môže aj tak nastať situácia, že sa príslušný prevádzkovateľ dozvie vašu IP adresu a uloží ju.

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu získavania osobných údajov a ďalšieho spracovania a použitia osobných údajov nájdete na webových stránkach Facebook a Google. Nájdete tu aj príslušné informácie týkajúce sa vašich práv a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov. Upozornenia týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytovateľov:

http://sk-sk.facebook.com/about/privacy/
http://www.google.com/intl/sk/+/policy/+1button.html

Ak ste členom siete Facebook alebo Google a nechcete, aby prevádzkovateľ pomocou našej webovej prezentácie zbieral údaje a prepojoval ich s údajmi vášho konta, musíte sa pred návštevou našej webovej prezentácie od servera Facebook alebo Google odhlásiť.

Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“ uchováva služba Google. Prečítajte si viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

 

AKO SA VYHNÚŤ SÚBOROM „COOKIE“.

Internet Explorer:

Vo vašom prehľadávači prejdite do ponuky Tools (Nástroje) a vyberte položku Internet Options (Možnosti internetu) > Privacy (Súkromie) > Advanced (Rozšírené).

Kliknite na možnosť Override automatic cookie handling (Nahradiť automatické spracovanie súborov „cookie“).

Určite, ako chcete, aby Internet Explorer spracovával súbory „cookie“ hostiteľských a cudzích webových lokalít (iná webová lokalita než tá, ktorú práve pozeráte).

Ak chcete povoliť, aby sa súbory „cookie“ vždy ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Accept (Prijať).

Ak chcete zabrániť, aby sa súbory „cookie“ ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť „Zablokovať“.

Ak chcete, aby sa vás program pýtal, či chcete povoliť ukladanie súborov „cookie“ vo vašom počítači, kliknite na možnosť Prompt (Zobraziť výzvu).

Ak chcete povoliť, aby sa súbory „cookie“ relácie (súbory „cookie“, ktoré sa z počítača vymažú po ukončení programu Internet Explorer) ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Always allow session cookies (Vždy povoliť súbory „cookie“ relácií).

Google Chrome

Na paneli s nástrojmi prehľadávača kliknite na ikonu francúzskeho kľúča.

Vyberte položku Options (Možnosti) (Preferences (Predvoľby) v systéme Mac a Linux; Settings (Nastavenia) v zariadení Chromebook).

Kliknite na kartu Under the Hood (Pod kapotou).

V časti „Privacy“ (Súkromie) kliknite na položku Content settings (Nastavenia obsahu).

V dialógovom okne Content Settings (Nastavenia obsahu), ktoré sa zobrazí, kliknite na kartu Cookies:

Vymazanie súborov „cookie“. Kliknutím na položku All cookies and site data (Všetky súbory „cookie“ a údaje lokality) otvorte dialógové okno Cookies and Other Data (Súbory „cookie“ a iné údaje).

Ak chcete vymazať všetky súbory „cookie“, kliknite na položku Remove all (Odstrániť všetko)

Ak chcete vymazať konkrétny súbor „cookie“, vyberte lokalitu, ktorá ho poslala, potom daný súbor „cookie“ a kliknite na položku Remove (Odstrániť).

Zablokovanie súborov „cookie“ v predvolenom nastavení

Zablokovanie všetkých súborov „cookie“: Vyberte položku „Block sites from setting any data“ (Zablokovať posielanie údajov lokalitami). Pamätajte si, že výber tohto nastavenia zabráni aktivite väčšiny lokalít, ktoré si vyžadujú vaše prihlásenie. Zakaždým, čo sa zablokuje súbor „cookie“, uvidíte v paneli s adresou ikonu.

Zablokovanie iba súborov “cookie” cudzích domén: Označte začiarkávacie políčko „Ignore exceptions and block third-party cookies from being set“ (Ignorovať výnimky a zablokovať posielanie súborov „cookie“ cudzích domén). Aj keď ste určitú lokalitu pridali do Zoznamu výnimiek a povolili jej súbory „cookie“, ak je toto začiarkávacie políčko označené, súbory „cookie“ cudzej domény tejto lokality sa nebudú prijímať.

Povolenie súborov „cookie“ v predvolenom nastavení

Ak chcete povoliť súbory “cookie” hostiteľskej aj cudzej domény, vyberte možnosť „Allow local data to be set“ (Povoliť posielanie lokálnych údajov). Ak chcete povoliť iba súbory „cookie“ hostiteľskej domény, označte začiarkávacie políčko „Block all third-party cookies without exception“ (Zablokovať všetky súbory „cookie“ cudzej domény bez výnimky).

Stanovenie výnimiek pre súbory „cookie“ z konkrétnych webových lokalít alebo domén

Ak chcete určiť, ako sa majú spravovať súbory „cookie“ pre niektoré konkrétne lokality alebo domény, kliknite na položku Manage exceptions (Spravovať výnimky). Ak chcete pridať pravidlo do zobrazeného dialógového okna Cookie and Site Data Exceptions (Výnimky pre súbory „cookie“ a údaje lokality): Kliknite na pole „Add a new exception pattern“ (Pridať nový vzor výnimiek) a zadajte názov domény, pre ktorú chcete vytvoriť výnimku. Ak chcete vytvoriť výnimku pre celú doménu, pred názov domény vložte symbol [*.] (napr. [*.]google.com). Môžete špecifikovať adresu IP, adresu IPv6 alebo adresu non-http URL. Pomocou ponuky vyberte, či môže lokalita posielať súbory „cookie“. Ak zvolíte možnosť Session only (Iba relácia), súbory „cookie“ danej relácie sa vymažú vždy po zatvorení vášho prehľadávača. Pomocou tohto dialógového okna môžete tiež upraviť alebo odstrániť výnimky.

Safari

Vyberte položku Safari –> Preferences (Predvoľby).

Kliknite na tlačidlo panela Security toolbar (Panel s nástrojmi zabezpečenia).

Prehľadávač Safari zobrazí nastavenia predvolieb.

Pomocou tohto prepínača vyberte, ako prijať súbory „cookie“:

Nikdy: Zablokovať súbory „cookie“ úplne.

Vždy: Prijať všetky súbory „cookie“

Iba z lokalít, do ktorých navigujete: Predvolená možnosť, ktorá umožňuje, aby lokality pracovali správne bez povolenia nelegálnych súborov „cookie“.

Ak chcete zobraziť súbory „cookie“, ktoré práve sú vo vašom systéme, kliknite na tlačidlo Show Cookies (Zobraziť súbory „cookie“).

Z lokality, ktorá použila tento súbor „cookie“, sa stratia všetky informácie uložené v súbore, čo znamená, že možno budete musieť urobiť niektoré veci manuálne, ako napr. poskytnúť heslo na lokalitu, ktoré sa predtým automaticky získalo zo súboru „cookie“.

Kliknutím na tlačidlo Close (Zatvoriť) uložte zmeny.

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky a požiadavky v súvislosti s týmito pravidlami na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás emailom na adrese info@psishop.sk.